เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.ชินวัจน์ งามวรรณากร

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ชื่อ - สกุล

นายชินวัจน์ งามวรรณากร

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

กุมภาพันธ์ 2013

คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2003

ประวัติการฝึกอบรม

การสร้าง VR จากภาพถ่าย ๓๖๐ องศา

2023-02-24 - 2023-02-26

บริษัทวีอาร์สยาม
ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบสอบถามครัวเรือน

2022-12-16 - 2022-12-18

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น
หลักสูตรตัดต่อวิดีโออย่างมืออาชีพ

2022-10-26 - 2022-10-26

-ไม่ระบุ-