เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์จึงได้จัดทำโครงการนี้เพื่อให้ครูและบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านห้องสมุดในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความสามารถในการสร้างสรรค์สื่อและกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน อันจะส่งผลให้นักเรียนรักการอ่านและเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

ครูบรรณารักษ์    และผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  โรงเรียนใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียด

หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ได้อบรมบริการวิชาการ เรื่อง การสร้างเกมส่งเสริมการอ่านโดยใช้ Power point ให้กับครู ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการเชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษและฝึกปฏิบัติการ คือ นายดุลฟิรตรี เจ๊ะมะ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรม อุทยานการเรียนรู้จังหวัด ยะลา (TKPark Yala) ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมที่เป็นครู ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุดและครูผู้สนใจทั่วไปในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 40 คน มีการบรรยายหัวข้อ “การใช้โปรแกรม Power Point ขั้นพื้นฐาน” การฝึกปฏิบัติการสร้างสรรค์เกมส่งเสริมการอ่านจากโปรแกรม Power Point ประกอบด้วย 1.การสร้างงานPresentation และ การจัดการ Slide 2.การจัดรูปแบบตกแต่งหน้าสไลด์ตามความต้องการด้วยชุด Themes 3.การตกแต่งงานนำเสนอด้วยภาพ 4.การกำหนดการเคลื่อนไหว Animation ให้กับ Slide และ Object ต่างๆ จากการอบรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีจัดท านวัตกรรมเป็นเกมส่งเสริมการอ่านด้วยโปรแกรม Power Point เพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

กลุ่มเป้าหมาย

ครู  ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด  และครูผู้สนใจทั่วไปในโรงเรียนสามจังหวัดชายแดนภาคใต

สถานที่ ณ ห้อง 25-605 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561

รายละเอียด

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอน” ขึ้น โดยมีเป้าประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจหลักการออกแบบอินโฟกราฟิก และสามารถสร้างสื่ออินโฟกราฟิกประยุกต์ใช้ในห้องสมุดีหรือสร้างสื่อการเรียนการสอนได้

กลุ่มเป้าหมาย

ครูบรรณารักษ์    บุคลากรปฏิบัติงานในห้องสมุด  จำนวน  66  คน

สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 2-3 มีนาคม 2562

รายละเอียด

พัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและการผลิตสื่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑

กลุ่มเป้าหมาย

บุตลากรทางการศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์  ๔๑

สถานที่ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๑

วันที่ดำเนินการ 26-27 สิงหาคม 2564

รายละเอียด

1.ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างและแก้ปัญหาความยากจน 2.ประชาชนในชุมชนมีความสามัคคี สามารถดำเนินงานพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 3.ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ 4.นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการอ่านออกเขียนได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 5.นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสามารถสอบภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ CEFR ระดับ B1 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 6.ระบบข้อมูลตำบลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 ของจำนวนตำบลที่เข้าไปพัฒนา

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนตกเกณฑ์  จปฐ  ,  ผู้ประกอบการ  ,ครูอาจารย์  ,นักเรียน  ,นักศึกษา

สถานที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564

รายละเอียด

โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยใช้งบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 24,693,700 บาท มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ประชาชนเกิด การพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ มีรายได้เพิ่มขึ้น และลดรายจ่ายในครัวเรือน อันส่งผลให้มีคุณภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และมีความเหมาะสม สามารถดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 2. เพื่อบูรณาการทำงานของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ทั้งระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน และครัวเรือนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และบูรณาการ ศาสตร์องค์ความรู้ ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับ คุณภาพ การ ศึกษาของประชาชน 3.เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ในชุมชนและ ท้องถิ่น ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่สูงขึ้น 4. เพื่อจัดเก็บข้อมูลในระดับตำบลด้านศักยภาพ ชุมชน สภาพปัญหา และความต้องการ ที่แท้จริงของ ชุมชนในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ 5. เพื่อยกระดับคุณภาพ การศึกษาให้กับโรงเรียนในพื้นที่ สามจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ให้มีผลสัมฤทธิ์ทาง การการศึกษา ระดับ ชาติขั้นพื้นฐาน ONET ที่สูงขึ้น 6. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะภาษา อังกฤษในศตวรรษ ที่ 21 สำหรับ นักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 7. เพื่อพัฒนานักศึกษาครูให้มีสมรรถนะ รายชั้นปี และพัฒนาบัณฑิต ครูภาพรวมให้มีสมรรถนะผ่านเกณฑ์ที่กำหนด มีลักษณะเป็นโครงการบริการวิชาการ ตามพันธกิจ ด้านการ ยกระดับการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อ การพัฒนา ท้องถิ่น และสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและ พัฒนา ท้องถิ่น เพื่อความยั่งยืน โดยมีภารกิจในการเป็นสถาบันการศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนตกเกณฑ์    จปฐ    ,    ผู้ประกอบการ    ,ครูอาจารย์    ,นักเรียน    ,นักศึกษา

สถานที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565

รายละเอียด

การจัดโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนานวัตกรรมด้านการเรียนการสอนและการผลิตสื่อ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์41 ได้มีการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอนดังนี้ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ 1. การบริการสื่อและนวัตกรรม พร้อมเผยแพร่ให้กับครูผู้สอนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โดยคำนึงถึงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายเป็นหลัก 2. รูปแบบของนวัตกรรมด้านการเรียนการสอน เช่น เกม หรือ แบบทดสอบ เป็นกิจกรรมหรือสื่อที่ช่วยส่งเสริมการอ่านให้กับผู้เรียน 3. การฝึกปฏิบัติผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อผสม เป็นการบูรณาการเนื้อหาจากการ บรรยายสู่การปฏิบัติจริง และได้ผลสัมฤทธิ์เป็นนวัตกรรมพร้อมใช้สำหรับผู้สอน

กลุ่มเป้าหมาย

ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์    41

สถานที่ ออนไลน์

วันที่ดำเนินการ 19-21 เมษายน 2565

รายละเอียด

โครงการบริการวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการ โดยใช้ งบประมาณบำรุงการศึกษา (บ.กศ.) จำนวน 98,290 บาท และงบประมาณการจัดการศึกษาเพื่อ ประชาชน (กศ.ปช.) จำนวน 350,040 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 448,330 บาท มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเผยแพร่ความรู้การบริการวิชาการแก่ชุมชน/สังคม 2) เพื่อให้ชุมชนได้รับการพัฒนาและ มีความเข้มแข็งสร้างคุณค่าและให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน/สังคม 3) เพื่อสร้างความร่วมมือกับองค์กร ต่างๆ ในการให้บริการวิชาการ 4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายชุมชน/สังคม ต่อการ ดำเนินงานของคณะ 5) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ตามแผนการดำเนินงานบริการวิชาการ มีลักษณะรูปแบบเป็นโครงการบริการวิชาการประเภทให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย มีการสำรวจ ความต้องการ รับบริการวิชาการจากกลุ่มเป้าหมายและนำผลการสำรวจมาจัดกิจกรรมตามความต้องการ

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน  ครู  นักเรียน  เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้  จำนวน
977  คน

สถานที่ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส

วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565