เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

บุปผา ไชยแสง , ผู้ร่วมเขียนบทความ นูรีดา จะปะกียา, จารุณี การี, ชินวัจน์ งามวรรณากร

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารอินฟอร์เมชั่น

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

จังหวัดหรือเมือง

ขอนแก่น

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ , ผู้ร่วมเขียนบทความ แวซำซูดิน แวดอกอ, ชินวัจน์ งามวรรณากร, อมรเทพ มณีเนียม

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

โครงการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาศัยราชภัฏฎเก็ต ครั้งที่ 8

ปีที่นำเสนอ

2016

จัดโดย

มหาวิทยาศัยราชภัฏฎเก็ต

จังหวัดหรือเมือง

ฎเก็ต

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

นวัตกรรมคลังข้อสอบและระบบการสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 9, 2022 PDF

ขยายผลเครือข่าย (JAPO Model) พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 7, 2021

โครงการวิจัย เรื่อง ชุดสื่อประชาสัมพันธ์โดยใช้เทคนิคการนำเสนอแบบอินโฟกราฟิก ร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) สำหรับอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2020 PDF

การบริหารนวัตกรรมด้านการบัญชีสำหรับวัดในจังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 2019

การพัฒนาแอพพลิเคชันสื่อการเรียนรู้บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ, ปีที่จัดทำ 2019 PDF

การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์กระจูด บ้านทอน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส, ปีที่จัดทำ 2018

การพัฒนาระบบควบคุมอุปกรณ์ภายในโรงงานขนาดย่อมด้วยเทคโนโลยีไร้สายผ่านแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ภายใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตสำหรับทุกสรรพสิ่ง, ปีที่จัดทำ 2018 PDF

เอกสารประกอบการสอน

เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศ, ปีที่จัดทำ 2018

การจัดการฐานข้อมูลในงานสารสนเทศ, ปีที่จัดทำ 2017