เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

5100113 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ

151001013 ก้าวทันโลกเทคโนโลยีและสื่อ    มคอ.3 มคอ.5

32122310 นวัตกรรมการสื่อสารภาษาอาหรับบนสื่อดิจิทัล    มคอ.3 มคอ.5

331201002 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริหารธุรกิจ    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

141142012 ธุรกิจดิจิทัลผ่านสื่อสังคมออนไลน์    มคอ.3 มคอ.5

2108145 ภาษาอังกฤษในสื่อดิจิทัล    มคอ.3 มคอ.5

3132210 เทคโนโลยีมัลติมีเดียสำหรับงานธุรกิจ    มคอ.3 มคอ.5

32122107 โปรแกรมสำเร็จรูปและการออกแบบกราฟฟิกเพื่อธุรกิจ    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล