เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์  การผลิตสื่อการเรียนการสอน  การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

กราฟิกดีไซน์  การสร้างการ์ตูนแอนนิเมชั่น