เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย

ชื่อ - สกุล

นางสาวจิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

ภาษาไทย

สถาบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่สำเร็จ

ธันวาคม 2014

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขา

ภาษาไทย

สถาบัน

มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่สำเร็จ

เมษายน 2010

ประวัติการฝึกอบรม

โครงการอบรม “ภาษาไทยมาจากไหน”

2023-09-15 - 2023-09-15

ภาควิชาภาษาศาสตร์ ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Refreshing outcome-based education - อบรมการพัฒนาหลักสูตรแบบ OBE

2023-08-04 - 2023-08-04

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เทคนิคการเขียนตำราและหนังสือเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการสายภาษา

2023-07-21 - 2023-07-22

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับงานวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

2023-05-12 - 2023-05-13

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

2023-04-22 - 2023-04-22

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล
การอบรมเชิงปฏิบัติการ "Journal Journey: เขียนอย่างไร...ให้ได้ไป Scopus"

2023-03-19 - 2023-03-21

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมการออกแบบชุดวิชา

2022-08-28 - 2022-08-29

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การอบรม "ทำหลักสูตรระยะสั้นอย่างไร ให้เป๊ะให้ปัง โดนใจทุกวัย"

2022-07-05 - 2022-07-05

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education : OBE)

2022-07-02 - 2022-07-03

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เกณฑ์มาตรฐานความรู้วิชาชีพครู

2022-04-04 - 2022-04-04

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรการนำความรู้ทางภาษาศาสตร์ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนภาษาไทย

2022-03-18 - 2022-03-18

สถาบันภาษาไทยสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการสื่อสาร : แนวคิดและเทคนิควิธีในการออกแบบบอร์ดเกมสำหรับวัตถุประสงค์การสื่อสารในบริบทเฉพาะ”

2021-11-08 - 2021-11-15

คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กิจกรรมการผลิตบทเรียนผ่านระบบการเรียนรู้ออนไลน์แบบเปิด (MOOC)

2021-08-07 - 2021-08-08

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมพัฒนาเทคนิคการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและกิจกรรมพัฒนาระบบการเรียนออนไลน์รูปแบบ MOOC

2021-04-05 - 2021-04-10

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การประชุมปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนาทักษะการสร้างแรงบันดาลใจ

2021-03-29 - 2021-03-29

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมอบรมปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creative-Based, CBL)

2019-08-14 - 2019-08-14

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา

2019-04-28 - 2019-05-05

สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)
โครงการพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (work Integrated Learning WIL)

2018-05-07 - 2018-05-08

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาหมวดศึกษาทั่วไป

2018-04-30 - 2018-05-04

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2016-06-16 - 2016-06-17

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ภาษาศาสตร์สำหรับครูภาษาไทย รุ่นที่ 1

2016-01-14 - 2016-01-15

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล