เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความสำคัญโดยใช้แบบฝึกทักษะร่วมกับเทคนิคการสอน 5W1H ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งหว้าวรวิทย์ อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล, ปีที่จัดทำ 1, 2023

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่อง นิบง ยาลอ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนในเทศบาลนครยะลา จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 8, 2022

กลวิธีการตอบปฏิเสธของอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 5, 2021 PDF

ปัจจัยที่ส่งผลต่อปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้วิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในเขตอำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา, ปีที่จัดทำ 5, 2020

โครงการวิจัย การศึกษาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนอ่าน-เขียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่นและโรงเรียนกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ภาคใต้, ปีที่จัดทำ 2017

รายงานวิจัย โครงการวิจัย เรื่อง ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ (Active Learning) ที่มีต่อ พฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจในการเรียน ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2016 PDF

รูปแบบการพัฒนาทักษะการอ่านออก-เขียนได้สำหรับนักเรียนกลุ่มชาติพันธุ์มลายูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้, ปีที่จัดทำ 12, 2016