เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร  
การเขียนเชิงสร้างสรรค์

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

7101  -  ภาษาไทย  (Thai  Language)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

การเขียนเพื่อการสื่อสาร