เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วท.บ. (เคมี) ปริญญาโท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บธ.ม. ปริญญาเอก สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปร.ด. บริหารธุรกิจ ที่ปรึกษา สมาคมแม่บ้าน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม