เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

การผลิตสื่อการเรียนการสอน
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน
สารสนเทศศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

6301  สารสนเทศศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

เทคโนโลยีทางการศึกษา