เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ฟูไดละห์ ดือมอง

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อาจารย์ประจำหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา สาขาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม