เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.กัลยรัตน์ พินิจจันทร์

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

ชื่อ - สกุล

นางสาวกัลยรัตน์ พินิจจันทร์

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

-

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

สาขา

การจัดการธุรกิจ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

ปีที่สำเร็จ

สิงหาคม 2017

คุณวุฒิ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

สาขา

การบัญชี

สถาบัน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 2006

ประวัติการฝึกอบรม

มเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) หลักสูตร "การจัดทำโครงร่างองค์กร (Organizational Profile : OP)และแผนพัฒนาคุณภาพ (Progress Report : PR)"

2023-02-23 - 2023-02-25

สำนักงานประกันคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กลยุทธ์การศึกษาตลอดชีวิตแนวใหม่ของอุดมศึกษา

2023-01-15 - 2023-01-18

สถาบันคลังสมองของชาติ
Google Application

2022-06-14 - 2022-06-14

โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นยกกำลัง 2
เทคนิคการจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กร

2021-12-15 - 2021-12-19

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อบรมปฏิบัติการ "ผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 2 (สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ)"

2020-12-20 - 2020-12-23

มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
การจัดทำแผนพัฒนาดิจิทัลมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2020-08-04 - 2020-08-06

-ไม่ระบุ-