เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารสหวิทยาการวิจัยและวิชาการ

ปีที่นำเสนอ

9, 2022

จัดโดย

Institute of Academic Development and Promotion

จังหวัดหรือเมือง

มหาสารคาม

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ฐานกุล กุฏิภักดี, ปวีณา เจะอารง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จังหวัดหรือเมือง

มหาสารคาม

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อัปสร อีซอ , ผู้ร่วมเขียนบทความ นันทรัตน์ นามบุรี, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, สุธิดา เลขาวิจิตร์, ชรีฮาน ยีแว, ศุภมาส รัตนพิพัฒน์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

จังหวัดหรือเมือง

นครปฐม

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ปวีณา เจะอารง, อับดุลเราะห์มาน สาและ, ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์, ชรีฮาน ยีแว, มูฮัมหมัด ปุ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

จังหวัดหรือเมือง

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ปวีณา เจะอารง , ผู้ร่วมเขียนบทความ มีนา ระเด่นอาหมัด, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์, รอมลี เจะดอเลาะ, ชรีฮาน ยีแว, อิมรอน มีชัย

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ในงานประชุมทางวิชาการ

ปีที่นำเสนอ

2019

จัดโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

ปวีณา เจะอารง , ผู้ร่วมเขียนบทความ อัปสร อีซอ, กัลยรัตน์ พินิจจันทร์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

กัลยรัตน์ พินิจจันทร์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ดุษฎี นาคเรือง, ปวีณา เจะอารง, ภูริชาติ พรหมเต็ม, วัชระ ขาวสังข์, ปิยะดา มณีนิล

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

เอกสารประกอบการสอน

เอกสารประกอบการสอนรายวิชา หลักการบริหารธุรกิจ, ยะลา : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 2019