เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

บริหารธุรกิจ  (การจัดการ,  การตลาด,  การบัญชี)

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

บริหารธุรกิจ  (การจัดการ,  การตลาด,  การบัญชี)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

โปรแกรมสำเร็จรูป  CANVA