เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.ฮาซัน ดอปอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ศึกษาวิจัยทางด้านอนุภาคนาโน เทคนิคการเตรียมอนุภาคนาโน สกัดแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่น และนำไปประยุกต์ใช้กับพืชเศรษฐกิจ เช่น กล้วยและทุเรียน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม