เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาจารย์ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิงผู้รับผิดชอบหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษามลายู จบปริญญาโท สาขา ภาษาศาสตร์ (Linguistic M.A) Universitas gadjah mada yogyakarta indonesia kajian linguistik , sosialinguistik,histori linguistik kompratif,

ดูข้อมูลเพิ่มเติม