เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะวิทยาการจัดการ ร่วมมือกับสถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย The Asia Foundation ร่วมจัดสัมมนาทางวิชาการ (วันที่ 6 มีนาคม 63) โดยมีอาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติเปิดพิธีงานสัมมนาทางวิชาการ กิจกรรมสัมนาทางวิชาการ “Gen Y Fun Finance คนรุ่นใหม่ ใช้เงินเป็น” ในรายวิชา สัมนาทางการเงินและการธนาคาร ซึ่งมีอาจารย์ฮาซียะห์ ดอรอแซ เป็นอาจารย์ผู้สอน การจัดสัมมนาดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากสถานเอกอัคราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย The Asia Foundation ผู้สนับสนุนโครงการ YSEALI Alumni Network Thailand ในฐานะคณะทำงาน ในการอบรมสัมมนาในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมมังกีส คณะวิทยาการจัดการ

กลุ่มเป้าหมาย

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

สถานที่ ห้องมังกีส

วันที่ดำเนินการ 6 มีนาคม 2563

รายละเอียด

การอบรมปรับฐานความคิดครัวเรือนครัวเป้าหมายการจัดทำบัญชีครัวเรือน โดยเป็นวิทยากรเรื่อง การทำบัญชีครัวเรือน

กลุ่มเป้าหมาย

ชาวบ้านที่ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สถานที่ ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอหนองจิก

วันที่ดำเนินการ 28 เมษายน 2562

รายละเอียด

คณะวิทยาการจัดการ มหาวทยาลัยราชภฏยะลา ได้จัดโครงการบริการวชาการต่อเนื่องเป็นประจ ำทุกปี เชนเดียวกับในปีนี้ พ.ศ. 2561 ที่มีการจัดบริการวชาการให้กับประชาชนในพนที่ ต ำบล ท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา ภายใต้กิจกรรม “การพัฒนาต้นแบบธุรกิจชุมชนต าบลท่าสาป: กลุ่มนมแพะ” ที่มีผู้รับผิดชอบหลักคอฝ่ายงานวิจัยและบริการวิชาการ โดยประโยชน์ที่จะได้รับในโครงการ บริการวิชาการนี้จะช่วยให้คนในชุมชนมีความรู้ในการนำไปใชประกอบอาชีพและขยายธุรกิจ ชุมชนของตนเองให้มีการเติบโตอย่างเข้มแข็งยั่งยืน รวมถึงคณาจารย์ที่ได้ร่วมโครงการยังได้ใชศักยภาพใน ศาสตร์ที่ตนมีเพื่อรับใช้สังคมตามพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษาต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มผู้เลี้ยงแพะตำบลท่าสาป  จังหวัดยะลา

สถานที่ ณ กลุ่มอาชีพนมแพะ ต าบลท่าสาป อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ ปีงบประมาณ 2561

รายละเอียด

วันที่21 กันยายน 2565 อาจารย์ฮาซียะห์ ดอรอแซ พร้อมด้วยทีมงานU2T ต.บาโงยซิแน ลงพื้นที่เพื่อเป็นวิทยากรโครงการU2T (for BCG) ในการจัดกิจกรรม การจัดตั้งโครงสร้างองค์กร กลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพร BCN โดยได้มีการจัดตั้งกลุ่ม แต่งตั้งประธานกลุ่ม สมาชิกกลุ่ม และที่ปรึกษากลุ่ม โดยกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากปลัดตำบลบาโงยซิแน ในนามตัวแทนนายก อบต.ตำบลบาโงยซิแน และเจ้าหน้าที่จากรพ.สต.บาโงยซิแน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มอสม.ตำบลบาโงยซิแน

สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

วันที่ดำเนินการ 21 กันยายน 2565

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 อ.ฮาซียะห์ ดอรอแซ และ อ.ดร.อุมาพร เชิงเชาว์ผู้รับผิดชอบโครงการU2Tได้ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการทำน้ำมันไพล ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน โดยมี คุณสาริณี ปูเตะ นักสาธารณสุขปฏิบัติการ รพ.สต.ตำบลบาโงยซิแน เป็นวิทยากร โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นอสม.ในเขตพิ้นที่

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มอสม.  ต.บาโงยซิแน

สถานที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบาโงยซิแน

วันที่ดำเนินการ 1 กันยายน 2565

รายละเอียด

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 อาจารย์คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์ฮาซียะห์ ดอรอแซ อาจารย์ ดร.อุมาพร เชิงเชาว์ อาจารย์วสันตนาวินทร์ หริญปพนวิชและคุณฟาริดา เอ็ลลาฮี ได้เป็นวิทยากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการคิดต้นทุน การตั้งราคาสินค้า และบัญชี ผลิตภัณฑ์พิมเสนน้ำสมุนไพร ยาดมสมุนไพรและ น้ำมันไพล สำหรับกลุ่มเป้าหมาย อสม.ในเขตพื้นที่ต.บาโงยซิแน อ.ยะหา จ.ยะลา ภายใต้โครงการ U2TforBCG ณ รพ.สต.ต.บาโงยซิแน

กลุ่มเป้าหมาย

อสม.ในเขตพื้นที่ต.บาโงยซิแน  อ.ยะหา  จ.ยะลา

สถานที่ รพ.สต.ตำบลบาโงยซิแน

วันที่ดำเนินการ วันที่ 2 กันยายน 2565