เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/3

3123103 การบัญชีเพื่อการจัดการ

3123206 ระบบสารสนเทศทางการเงิน

ประสบการณ์สอน

ระดับปริญญาตรี 8 ปี
ชื่อวิชา การจัดการความมั่งคั่งส่วนบุคคล 5 (4-2-9) นก.
ชื่อวิชา การจัดการธนาคารพาณิชย์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการเงินองค์กรยุคใหม่ 5 (4-2-9) นก.
ชื่อวิชา การบริหารการเงินในองค์กรยุคใหม่ 5 (4-2-9) นก.
ชื่อวิชา การบัญชีเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การพยากรณ์ทางธุรกิจ 4 (2-4-6) นก.
ชื่อวิชา การวางแผนประกันภัยและตะกาฟุล 5 (4-2-9) นก.
ชื่อวิชา การวางแผนและการควบคุมทางการเงิน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การวิเคราะห์สินเชื่อและการประเมินโครงการ 5 (4-2-9) นก.
ชื่อวิชา การวิเคราะห์เชิงปริมาณ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ในธนาคารพาณิชย์และประกันภัย 1 (90) นก.
ชื่อวิชา การสังเกตประสบการณ์การเรียนรู้ในสถาบันการเงินอิสลาม 1 (90) นก.
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเงินธุรกิจ 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา การเงินระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเงินอิสลาม 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา การเงินและธนาคารอิสลามยุคดิจิทัล 5 (4-2-9) นก.
ชื่อวิชา การเงินและบัญชีสำหรับผู้ประกอบการ 5 (3-4-8) นก.
ชื่อวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระบบสารสนเทศทางการเงิน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา ระเบียบวิธีวิจัยทางการเงิน 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา รายงานการเงินและการวิเคราะห์ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สถิติธุรกิจ 3 (3-0-6) นก.
ชื่อวิชา สหกิจศึกษาธุรกิจทางการเงินและการธนาคาร 6 (600) นก.
ชื่อวิชา สัมมนาทางการเงินและการธนาคาร 3 (2-2-5) นก.
ชื่อวิชา เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพและเตรียมสหกิจศึกษุรกิจทางการเงินและการธนาคาร 3 (270) นก.

* หมายเหตุ แสดงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2550.