ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ดร.นิราณี บือราเฮง

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นิรุซดุดดีน มะเต๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผศ.ดร.นิสาพร มูหะมัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

นิฮาฟีซา ดลภาค

นักวิชาการศึกษา

สำนักงานอธิการบดี

นิฮุสนานี ละตะเย๊าะ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี

ดร.นุชนภา เลขาวิจิตร์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.นุชนาถ เต็มดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.นุชเนตร ตาเย๊ะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.นุรฟิตตรี หะยีดารียอ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.นุรอัยนี หะยียูโซะ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.นุรฮูดา สะดามะ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.นุสรัน เฮาะมะ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์