ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.นุสรัน เฮาะมะ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.นูรรีย๊ะ ล่าเตะเกะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.นูรฮัสวานี บอตอ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

นูรฮูดา มายิ

พนักงานธุรการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นูรัยยา แซมมะซู

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

หน่วยงานในกำกับ

นูรีซัน เปาะนา

พนักงานธุรการ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.นูรีดา จะปะกียา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นูรีย๊ะ เลาะแม

พนักงานธุรการ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.นูรุลฮุสนา ปารามัล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

นูร์ยาตี เจ๊ะโก๊ะ

พนักงานธุรการ

คณะครุศาสตร์

ดร.นโรดม กิตติเดชานุภาพ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.บุคอรี มะตูแก

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร