ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ดร.กูมัจดี ยามิรูเด็ง

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ดร.กูรอซียะห์ ยามิรูเด็ง

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ขวัญตา ทวีสุข

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ขวัญฤทัย แซ่ลิ่ม

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

อ.คมวิทย์ สุขเสนีย์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คอยรุณนิสา มะลูมุ

เจ้าหน้าที่วิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ผศ.คอลีเย๊าะ เจ๊ะโด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.คอสียาห์ สะลี

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.คืนจันทร์ ณ นคร

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.คเณศ รัตนวิไล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.จรัญ พิทักษ์ธรรม

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์

อ.จรินรัตน์ วรวงศ์พิทักษ์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ