ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.สิริพัฒน์ รันดาเว

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.สุกฤษตา รักสุจริต

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณะวิทยาการจัดการ

อ.สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ดร.สุธิดา เลขาวิจิตร์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ดร.สุธิมา ปรีเปรม

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.สุธีรา ศรีสุข

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.สุนิศา ธรรมบัญชา

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

อ.สุนิสา โส๊ะอุ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.สุนีย์ เครานวล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

สุนีย์ แวมะ

นักวิทยาศาสตร์ (เคมี)

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.สุปรีญา นุ่นเกลี้ยง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.สุพร สุนทรนนท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์