ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ผศ.สุพัตรา รุ่งรัตน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.สุภา วัชรสุขุม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.สุภาพร จันทรคีรี

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.สุรัสวดี นราพงศ์เกษม

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สุริยา นิภิรมย์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.สุรเดช มัจฉาเวช

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.สุรเดช สุวรรณชาตรี

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.สุลัยมาน เภอโส๊ะ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.สุวรรณา ทองดอนคำ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.สุวัสสา ฮาส

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.สุวิมล อิสระธนาชัยกุล

ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ

สำนักประกันคุณภาพ

อ.สุวิมล แซ่ก่อง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์