ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ผศ.จริยา สุขจันทรา

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ผศ.ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน

รองศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.จันจลี ถนอมลิขิตวงศ์

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.จันทนา มีชัยชนะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

จารุชา สินทวี

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.จารุชา สินทวี

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.จารุณี การี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.จารุณี หนูละออง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.จิตติขวัญ ภู่พันธ์ตระกูล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.จิตสุดา ละอองผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.จิรชยา ฉวีอินทร์

นักวิชาการช่างศิลป์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์