ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.อิลฮัม วรรณอาลี

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.อิสมะแอ เจ๊ะหลง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อิสมาแอ ยีมะแซ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.อิสมาแอ สนิ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.อิสยัส มะเก็ง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อุชุพร บถพิบูลย์

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.อุบล ตันสม

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.อุมาพร เชิงเชาว์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.อุษณีย์ พรหมศรียา

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ