ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฮัสลีนา แมทาลง

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

หน่วยงานในกำกับ

ดร.ฮาซัน ดอปอ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ฮาซียะห์ ดอรอแซ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ฮาณูณา เฮ็งตาแกะ

นักวิชาการศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ฮีลมิง มาน๊ะ

พนักงานธุรการ

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ฮูซีน ฮาซาณัณท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

ดร.ฮูดา แวหะยี

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ฮูดาย์ ดูมีเเด

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.เกตวรรณ บุญเทพ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา