ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ดร.อิสมาแอ สนิ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.อิสยัส มะเก็ง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.อิสริยาภรณ์ ดำรงรักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.อีลีหย๊ะ สนิโซ

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.อุชุพร บถพิบูลย์

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.อุบล ตันสม

รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดร.อุมาพร เชิงเชาว์

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.อุษณีย์ พรหมศรียา

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.อุไรรัตน์ ยามาเร็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.ฮัสบุลลอฮ์ นะดารานิง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ฮัสลีนา แมทาลง

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

หน่วยงานในกำกับ

ผศ.ดร.ฮาซัน ดอปอ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร