ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.ฮาซียะห์ ดอรอแซ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ฮาณูณา เฮ็งตาแกะ

นักวิชาการศึกษา

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

อ.ฮาฟาณี อามะ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.ฮามดัน ดาตู

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ฮีลมิง มาน๊ะ

พนักงานธุรการ

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ฮูซีน ฮาซาณัณท์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

ดร.ฮูดา แวหะยี

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ฮูดาย์ ดูมีเเด

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.เกตวรรณ บุญเทพ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ผศ.เจนตา แก้วไฝ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.เดียร์นา แม็ง

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร