ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ผศ.ดร.จิรภรณ์ มั่นเศรษฐวิทย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.จิราพร เกียรตินฤมล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.จีรวุธ มุนินทร์นพมาศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.จุฑามาศ แก้วมณี

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ชฎาภรณ์ สวนแสน

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ชณิตา เก้าเอี้ยน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ชมพูนุท ศรีพงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.ชลธิชา สุรัตนสัญญา

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ชาติเชื้อ สุวรรณมุสิก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ชินวัจน์ งามวรรณากร

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ

รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ดร.ชีวลา บาดกลาง

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์