ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.ชุติมา คำแก้ว

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ซอพี บูแด

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานอธิการบดี

ซอฟวัน ป๊ะลาวัน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักงานอธิการบดี

อ.ซอฟูวะห์ กูโน

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ซอและ เกปัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.ซันวานี จิใจ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ซัลมา รัตนเยี่ยม

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ซาบูดิน ยิงทา

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ซามียะห์ บาเละ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ซามีลา หยีสาแม็ง

พนักงานธุรการ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ซารีนา กาหลง

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ซารียะห์ สตาร์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์