ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.ซำสีนาร์ ยาพา

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ซีตีมารียัม ยูโซ๊ะ

พนักงานธุรการ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ซีรา มูซอ

นักวิชาการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

ซุลกิฟลี ยิงทา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ซุลกีฟลี นาแว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ซูซัน หามะ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.ซูนัยซะห์ ดอเลาะ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ซูลฟีกอร์ มาโซ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

ดร.ซูฮัยรี บืองาฉา

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ซูไบดี โตะโมะ

เจ้าหน้าที่วิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

อ.ซูไรดา เจะนิ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์