ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ซีรา มูซอ

นักวิชาการศึกษา

คณะวิทยาการจัดการ

ซุลกิฟลี ยิงทา

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ซุลกีฟลี นาแว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ซูซัน หามะ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ซูลฟีกอร์ มาโซ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

ดร.ซูฮัยรี บืองาฉา

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.ซูไบด๊ะ หะยีวาเงาะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ซูไบดี โตะโมะ

เจ้าหน้าที่วิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

อ.ซูไรดา เจะนิ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ฌัชสกร คงชีวสกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.ฎาวีณี ต่วนมูดอ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ฐานกุล กุฏิภักดี

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์และรายได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา