ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ผศ.ฐานนท์ มณีนิล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ฐิติรัตน์ นิลวิจิตร

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ผศ.ดร.ณฏฐาระวี พงค์กระพันธุ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ณฤดี เนตรโสภา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ณัฐญาวีรย์ เบ็ญนา

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.ดาริกา จาเอาะ

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ดาลีซะห์ ดะยี

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.ดุษฎี นาคเรือง

ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี

สำนักงานคณบดี

อ.ตรีนุช เชาวนกฤษณกุล

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตรึงใจ ราษฎร์นุ้ย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ดร.ตายูดิน อุสมาน

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทวีวุฒิ นากอหม๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ