ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

อ.ธนวัฒน์ พรหมสุข

ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

สำนักงานอธิการบดี

อ.ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ธีรยุทธ มูเล็ง

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.นรบดี ภัทรวิศรุต

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.นฤมล พันธ์ทวีทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.นวพร แซ่เลื่อง

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.นวรัตน์ ไวชมภู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.นัชชิมา บาเกาะ

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ดร.นัซรียะห์ อาบู

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

รศ.ดร.นัทที ขจรกิตติยา

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

รศ.ดร.นันทรัตน์ นามบุรี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาการจัดการ