ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ตรึงใจ ราษฎร์นุ้ย

เจ้าหน้าที่ธุรการ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ดร.ตายูดิน อุสมาน

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ทวีวุฒิ นากอหม๊ะ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อ.ธนวัฒน์ พรหมสุข

ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

ผศ.ดร.ธนากร ปามุทา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.ธวัลรัตน์ พรหมวิเศษ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.ธีรยุทธ มูเล็ง

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

อ.ธีรยุทธ์ เกณบุตร

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อ.นรบดี ภัทรวิศรุต

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.นฤมล พันธ์ทวีทรัพย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.นวพร แซ่เลื่อง

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

ผศ.ดร.นวรัตน์ ไวชมภู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร