ประเมินเว็บไซต์

คนที่คุณอาจรู้จัก ?

รายชื่อบุคลากรมหาวิทยาลัยทั้งหมด

ผศ.ดร.นันทา จันทร์แก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ดร.น่านน้ำ บัวคล้าย

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

นารีฮะห์ หวันหวัง

พนักงานธุรการ

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

อ.นาเดีย ปายอ

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.นิชาภัทรชย์ รวิชาติ

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.นิชาวดี ตานีเห็ง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

ผศ.ดร.นิตยา เรืองแป้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

อ.นินุสรา มินทราศักดิ์

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผศ.นิภาภัทร์ กุณฑล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ดร.นิมารูนี หะยีวาเงาะ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ

อ.นิยา บิลยะแม

อาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ดร.นิรันดิ์เกียรติ ลิ่วคุณูปการ

รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา