เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.อิมรอน แวมง

อาจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

:: ประธานหลักสูตรคอมพิวเตอร์ศึกษา ::

ชื่อ - สกุล

นายอิมรอน แวมง

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

พฤษภาคม 2011

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

ฟิสิกส์

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

เมษายน 2007

ประวัติการฝึกอบรม

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สู่ความเป็นเลิศด้านการทำงาน

2023-09-08 - 2023-09-09

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ AUN-QA

2023-08-25 - 2023-08-25

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การออกแบบหลักสูตรบนฐานผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based Education : OBE)

2022-07-02 - 2022-07-03

คณะครุศาสตร์
กิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Learning) โดยใช้ YRU e-Learning เป็นฐาน ของคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

2022-03-07 - 2022-03-07

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เจาะลึกหลักเกณฑ์การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 64: แนวทางสำหรับชาวราชภัฏ

2022-01-28 - 2022-01-28

คณะวิทยาศาตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมนำเสนอและเผยแพร่ภาพยนต์สั้น งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรมสู่สาธาณชน

2020-11-22 - 2020-11-26

กรมทรัพสินทางปัญญา
กิจกรรมพัฒนากิจกรรมจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work Integrated Learning : WIL)

2020-11-09 - 2020-11-11

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB 3 ครั้งที่ 3

2020-02-28 - 2020-03-01

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
อบรมปฏิบัติการวิทยากรท้องถิ่น หลักสูตรเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

2020-02-10 - 2020-02-13

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และ สสวท.
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง STEM ศึกษา ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2019-12-24 - 2019-12-26

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
อบรมการสร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาตรฐาน EPUB3

2017-03-25 - 2017-03-26

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ