เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

วิทยากรอบรม โครงการปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อตอ่การพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ 21 กิจกรรมที่ 2 การยกระดับขีดความสามารถของครูผู้สอนในการจัดการเรียนรู้ตามแนวทาง STEM ศึกษาอย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอนใน  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ ณ ห้องประชุม เวิ่งช่าย (อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 18-19 มกราคม และ 22-23 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด

เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหา (กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพครูคอมพิวเตอร์ที่สอนไม่ตรงสาระ) ในครั้งนี้ โดยครอบคลุมเนื้อหาทางด้านวิทยการคำนวณ ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมอันปลั๊ก การเขียนโปรแกรมด้วย scratch และการเขียนโปรแกรมภาษาไพทอน โดยแบ่งการอบรมให้แก่ครูผู้สอนออกเป็น 2 ระดับชั้น คือ ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ

กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอนรายวิชาวิทยาการคำนวณแต่ไม่จบตรงสายคอมพิวเตอร์ศึกษา

สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 06 - 301 และ 06 – 305 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 23 - 24, 30 พฤศจิกายน และ 1 ธันวาคม 2562

รายละเอียด

เป็นวิทยากรโครงการบริการวิชาการโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำจากผลกระทบของเหตุการณ์ "กิจกรรมที่ 4 พัฒนาครูสอนไม่ตรงสายจากสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้ ต่อการจัดการเรียนรู้วิทยาการคํานวณด้วยโปรแกรม PYTHON ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”

กลุ่มเป้าหมาย

ครูสอนไม่ตรงสายจากสถานศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้

สถานที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 06 - 301 และ 06 – 305 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 22-23 มิถุนยน 2562

รายละเอียด

โครงการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดทำโดย คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ประจำปี 2564

กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอน  ด้านวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์  และเทคโนโลยี

สถานที่ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ เมษายน 2564

รายละเอียด

ดำเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการ "การใช้งานโปรแกรม Scratch ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน"

กลุ่มเป้าหมาย

คุณครูใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 14 - 15 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด

ดำเนินงานโครงการบริการวิชาการประจำปีงบประมาณ 2565 โครงการ "อบรมออนไลน์การเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับการจัดการเรียนรู้"

กลุ่มเป้าหมาย

คุณครูใน  3  จังหวัดชายแดนภาคใต้

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

วันที่ดำเนินการ 14 - 15 พฤษภาคม 2565

รายละเอียด

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง  อําเภอควนโดน  จังหวัดสตูล

สถานที่ โรงเรียนบ้านทุ่งมะปรัง อําเภอควนโดน จังหวัดสตูล

วันที่ดำเนินการ 1 - 5 พฤษภาคม 2566