เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

โซเฟีย มัดเลาะ , ผู้ร่วมเขียนบทความ อิมรอน แวมง, ตัสนิม สะมะแอ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 8

ปีที่นำเสนอ

2, 2023

จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

มะรอซาลี มะลี , ผู้ร่วมเขียนบทความ ฟูไดละห์ ดือมอง, อิมรอน แวมง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6

ปีที่นำเสนอ

4, 2021

จัดโดย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

คอลีฟะห์ มะสันติ , ผู้ร่วมเขียนบทความ ฟูไดละห์ ดือมอง, อิมรอน แวมง, มูฮัมหมัดอัสฮัร เลาะเมาะ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6

ปีที่นำเสนอ

4, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

จังหวัดหรือเมือง

สงขลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อารีฟีน มะแอ , ผู้ร่วมเขียนบทความ อิมรอน แวมง, ธีรภัทร ปิยะเขตร

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ ครั้งที่ 5 (NSCIC2020)

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อิมรอน แวมง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

การประชุมวิชาการรระดับชาติราชมงคลสุรินทร์วิชาการ ครั้งที่ 11

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน.

จังหวัดหรือเมือง

สุรินทร์

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

อิมรอน แวมง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

วารสารวิชาการการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จังหวัดหรือเมือง

มหาสารคาม

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

คอลีฟะห์ มะสันติ , ผู้ร่วมเขียนบทความ อิมรอน แวมง, อลีมิน เจ๊ะอีซอ

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 3

ปีที่นำเสนอ

2018

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

ยะลา

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา, ปีที่จัดทำ 1, 2023

ระบบจัดการครุภัณฑ์ สาขาคอมพิวเตอร์, ปีที่จัดทำ 2018

ตำรา

ขั้นตอนวิธีในการเขียนโปรแกรม, ปีที่จัดทำ 5, 2018