เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

-  เขียนโปรแกรม    
-  การสร้างงานทางคอมพิวเตอร์กราฟิก
-  การวิเคราะห์  และออกแบบระบบ
-  การพัฒนาระบบ

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

1806  -  เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Information  Technology)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

งานทางคอมพิวเตอร์ศึกษา