เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

กิจกรรมลานวัฒนธรรมนําสันติสุข 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม ประจําปี 2563 “สร้างสรรค์วัฒนธรรม บนเข็มกลัดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”

เมื่อ 27 Jul 2020 11:25 น.

มีส่วนรับผิดชอบเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในการจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการดําเนินงานลานวัฒนธรรมของ นักศึกษาหลักสูตรคอมพิวเตอร์ (คบ.) กิจกรรม “สร้างสรรค์วัฒนธรรม บนเข็มกลัดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์”