เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

อ.อิสมาแอ ยีมะแซ

อาจารย์

คณะวิทยาการจัดการ

สบายๆ เป็นกันเอง

ชื่อ - สกุล

นายอิสมาแอ ยีมะแซ

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

การจัดการสารสนเทศ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

กันยายน 2015

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

เทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 2008

ประวัติการฝึกอบรม

การพัฒนาเครือข่ายครูและอาจารย์

2020-09-10 - 2020-09-13

คณะวิทยาการจัดการ