เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

คอมพิวเตอร์    การจัดการสารสนเทศ    การผลิตสื่อ    พานิชอิเล็กทรอนิกส์(E-Commerce)

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

630103  -  การจัดการข้อมูล  สารสนเทศ  และความรู้  (Data,  Information  and
Knowledge  Management),  180604  -  การพัฒนาซอฟต์แวร์(Software  Development)  หรือ  การพัฒนาระบบ(System  Development),  180607  -  ระบบสารสนเทศ  (Information  System)

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)