เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.อิสมาแอ ล่าเตะเกะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ประธานหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีดิจิทัล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม