เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชา ศิลปศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา lecturer, ฺฺB.A.Islamic Studies Program, Faculty of Education, Yala Rajabhat University EDUCATIONAL BACKGROUND PhD in Islamic Civilization, Universiti Sains Malaysia MA in Islamic

ดูข้อมูลเพิ่มเติม