เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ดร.ยามีละห์ โต๊ะแม

อาจารย์

คณะครุศาสตร์

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชา ศิลปศาสตรบัญฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา lecturer, ฺฺB.A.Islamic Studies Program, Faculty of Education, Yala Rajabhat University EDUCATIONAL BACKGROUND PhD in Islamic Civilization, Universiti Sains Malaysia MA in Islamic

ชื่อ - สกุล

นางสาวยามีละห์ โต๊ะแม

อีเมล

ตำแหน่ง

อาจารย์

หน่วยงานที่สังกัด

หลักสูตร

ตำแหน่งทางวิชาการ

-ไม่มี-

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

Doctor of Philosophy

สาขา

ISLAM CIVILIZATION

สถาบัน

University Sains Malaysia

ปีที่สำเร็จ

สิงหาคม 2012

คุณวุฒิ

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

อิสลามศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

ตุลาคม 2003