เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

กิจกรรมที่ 1 อบรมปฏิบัติการการสร้างเครือข่ายการสอนอิสลามศึกษา กิจกรรมที่ 2 อบรมปฏิบัติการเครือข่ายพัฒนาการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่ 3 อบรมปฏิบัติการพัฒนาคลังกิจกรรมการสอนอิสลามศึกษา (Blog)

กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอนอิสลามศึกษาโรงเรียนตาดีกาในจังหวัดยะลาจำนวน  25  คน

สถานที่ - โรงเรียนต้นแบบการสอนอิสลามศึกษา จำนวน 2 โรงเรียน คือโรงเรียนตาดีกานูรุูลฮูดา กำปงปายอ หมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 2561

รายละเอียด

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อพัฒนาครูผู้สอนอิสลามศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา) อ าเภอเมือง จังหวัดยะลาด้านวิชาอรรถาธิบายอัลกุรอาน 2. เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากับองค์อิสลามศึกษาโดยเฉพาะศูนย์ การศึกษาอิสลามศึกษาประจ ามัสยิด (ตาดีกา)

กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอนอิสลามศึกษาในศูนย์การศึกษาอิสลามศึกษาประจ  ามัสยิด  (ตาดีกา)

สถานที่ ห้องประชุมเซียนตานฮวา

วันที่ดำเนินการ 14 - 15 มีนาคม 2563

รายละเอียด

พัฒนาครูและโรงเรียนเพื่อเป็นต้นแบบด้านการสอนอิสลามศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูโรงเรียนตาดีกา

สถานที่ โรงเรียนในพื้นที่ตำบลเทศบาลท่าสาป

วันที่ดำเนินการ 1 ตุลาคม 2558-10กันยายน 2559

รายละเอียด

พัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

โรงเรียนตาดีกา

สถานที่ โรงเรียนที่มีการจัดการเรียนรู้อิสลามศึกษาระดับอิฐตีดาอีย์

วันที่ดำเนินการ 2557

รายละเอียด

เป็นวิทยากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

กลุ่มเป้าหมาย

ครู  สพฐ

สถานที่ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 12

วันที่ดำเนินการ 2562

รายละเอียด

อบรมครูต้นแบบ สร้างนวัตกรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ครูอิสลามศึกษาจากตาดีกา  และโรงเรียนเอกชน

สถานที่ โกตาบารู

วันที่ดำเนินการ 11 มีนาคม 2564

รายละเอียด

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนอิสลามศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ กิจกรรมอบรมปฏิบัติการบริการวิชาการเรื่อง การพัฒนาครูปฐมวัยบูรณาการอิสลามและวัฒนธรรมท้องถิ่น ภายใต้โครงการบริการวิชาการ ระหว่างวันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียน ศรีฟารีดาบารูวิทยา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา

กลุ่มเป้าหมาย

ครูปฐมวัยบูรณาการอิสลาม

สถานที่ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียน ศรีฟารีดาบารูวิทยา อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียด

ศูนย์การเรียนรู้ด้านการสอนอิสลามศึกษา

กลุ่มเป้าหมาย

ชุมชนโกตาบารู

สถานที่ โฏตาบารู

วันที่ดำเนินการ 9 มีนาคม 2564