เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ความเชี่ยวชาญ

ความสามารถพิเศษ และความชำนาญเชิงวิชาการ

1.  ผู้ทรงคุณวุฒิในโครงการกิจกรรมมหกรรมครุศาสตร์อิสลาม  มอ  ปัตตานี  
2.  วิทยากรการจัดการเรียนรู้แบบ  TPR
3.เป็นวิทยากรกรมส่งเสริมสุขภาพจิตที่  14

ความเชี่ยวชาญ (isced/special) (อ้างอิงกลุ่มสาขาวิชา ISCED ของ สกอ.)

1.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2.  ผู้ทรงคุณวุฒิ  พิจารณาอ่านงานความวิจัย  บทความวิจัย  บทความวิชาการ  
3.ทีมงานผู้จัด  (organizer)งานงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ความเชี่ยวชาญ เพิ่มเติม

-ไม่ระบุ-