เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผศ.ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร

ชื่อ - สกุล

นางสาวจริยาภรณ์ มาสวัสดิ์

อีเมล

ตำแหน่งทางวิชาการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ตำแหน่งบริหาร

-ไม่มี-

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

สาขา

การจัดการสิ่งแวดล้อม

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

กันยายน 2016

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

สาขา

สิ่งแวดล้อมศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่สำเร็จ

มิถุนายน 2005

คุณวุฒิ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

สาขา

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/สิ่งแวดล้อมศึกษา

สถาบัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปีที่สำเร็จ

มีนาคม 2002

ประวัติการฝึกอบรม

อบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามรูปแบบของ Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA)

2023-08-25 - 2023-08-25

สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การสร้างสรรค์สื่การสอนและห้องเรียนแห่งอนาคต ipad creative teaching

2023-07-05 - 2023-07-05

คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
กิจกรรมการพัฒนาการสอนที่หลากหลาย

2022-05-22 - 2022-05-22

กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
มาตราฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

2022-04-04 - 2022-04-04

-ไม่ระบุ-