เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

บริการวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียด

-

กลุ่มเป้าหมาย

-

สถานที่ สำนักงานประมง จังหวัดยะลา

วันที่ดำเนินการ 7 มีนาคม 2566

รายละเอียด

ระดมความคิดเห็นแนวทางการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางสังคม

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน
นักเรียน
ผู้บริหารโรงเรียน
องค์การบริหารส่งวนตำบลลำพะยา

สถานที่ ต.ลำพะยา จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ 8 ธันวาคม 2565

รายละเอียด

โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG เพื่อส่งมอบและเผยแพร่ข้อมูลรายตำบล Thailand Community Big Data

กลุ่มเป้าหมาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนใต้

สถานที่ โรงแรมเจ บี หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันที่ดำเนินการ 13-14 มีนาคม 2566

รายละเอียด

ประเมินบทความวิจัยงานประชุมระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทย์ฯ

กลุ่มเป้าหมาย

นักวิชาการ

สถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะา

วันที่ดำเนินการ 22 กุมภาพันธ์ 2566

รายละเอียด

วิทยากรเรื่องการจัดการป่าชุมชน

กลุ่มเป้าหมาย

คณะกรรมการป่าชุมชน  50  คน

สถานที่ โรงแรมแกรนด์ ยะลาพาเลช

วันที่ดำเนินการ 23 สิงหาคม 2566

รายละเอียด

วิทยากรเรื่องสิ่งแวดล้อมและสังคม BCG เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ปี 2566

กลุ่มเป้าหมาย

50  คน

สถานที่ ห้องซาลัค คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ดำเนินการ 18 สิงหาคม 2566

รายละเอียด

วิทยากรการเพิ่มมูลค่าความหลากหลายทางชีวภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

50  คน

สถานที่ อบต. กายูบอเกาะ อ.รามัน จ.ยะลา

วันที่ดำเนินการ 27 กรกฎาคม 2566