เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

ผลงานวิชาการ

คลิกที่รายการ เพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม

บทความทางวิชาการ

ผู้เขียน

จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ สะอุดี มะประสิทธิ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

งานประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 8 และ งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 1

ปีที่นำเสนอ

2, 2023

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

yala

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

๋Journal of Science and Technology

ปีที่นำเสนอ

6, 2021

จัดโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

จังหวัดหรือเมือง

yala

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

สิทธิพงศ์ สาธะวงค์ , ผู้ร่วมเขียนบทความ จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์, ปิยะรักษ์ ประดับเพชรรัตน์, สะอุดี มะประสิทธิ์, รัชดา บุญแก้ว, รอมสัน หมาดมานัง

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

Proceedings of Suratthani Rajabhat University Conference 2019 International Conference on Multidisciplinary Research to Create Future Prospect (MRCFP) 12th-13th December 2019

ปีที่นำเสนอ

2020

จัดโดย

มหาวิทยาลัยสุราษฎร์ธานี

จังหวัดหรือเมือง

สุราษฎร์ธานี

ประเทศ

Thailand (TH)

ผู้เขียน

จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์

การนำเสนอผลงาน (ในงานประชุมทางวิชาการ/ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ)

Journal of Southern Technology

ปีที่นำเสนอ

2017

จัดโดย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

จังหวัดหรือเมือง

นครศรีธรรมราช

ประเทศ

Thailand (TH)

ผลงานวิจัยที่เผยแพร่

Guideline of Community Hazardous Waste Management in Betong District, Yala Province, Thailan, ปีที่จัดทำ 3, 2021 PDF

การจัดการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมระดับมัธยมศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้, ปีที่จัดทำ 8, 2021 PDF

Environmental education management of the secondary schools in the three southern borders provinces Thailand, ปีที่จัดทำ 3, 2019 PDF