เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

งานสอน

รายวิชาที่สอนปัจจุบัน

- ปีการศึกษา 2566/1

4306117 นโยบายและการปฏิบัติเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    มคอ.3 มคอ.5

151001016 อยู่ดี กินดี มีสุข    มคอ.3 มคอ.5

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข    มคอ.3 มคอ.5

- ปีการศึกษา 2565/2

4306125 วิทยานิพนธ์    มคอ.3 มคอ.5

5100116 อยู่ดี กินดี มีสุข    มคอ.3 มคอ.5

ประสบการณ์สอน

ขออภัย! ขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล