เว็บไซต์นี้เป็นเวอร์ชั่น Demo เท่านั้น หน้าหลัก

รศ.ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน

รองศาสตราจารย์

คณะครุศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จรุณี เก้าเอี้ยน ประธานหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดูข้อมูลเพิ่มเติม